Home » Stand van zaken ALV 2020

Stand van zaken ALV 2020

De geplande jaarvergadering van de ALV op 16 april 2020 heeft vanwege de coronacrisis geen doorgang kunnen vinden.

Inmiddels heeft het bestuur via de website enkele besluiten voorgelegd.

  1. HUIB, HUurdersverening In Beweging; besluitvorming
  2. Het verlenen van decharge aan de penningmeester en het bestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2019.
  3. Goedkeuring van de begroting voor 2021.
  4. De benoeming van Desiree van Lith tot Algemeen bestuurslid.
  5. Herbenoeming algemeen bestuurslid dhr. M. Nederstigt.

Zie: Stemming ALV

Dit alles natuurlijk op basis van onderliggende documenten.

Met het oog op de gevolgde procedure heeft het bestuur de relevante stukken op haar website geplaatst, zodat de leden deze alvast kunt lezen.

Zie: Documenten ALV

Ten aanzien van Artikel 26 van de Statuten:

Artikel 26

(In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voorzien, beslist het bestuur)

Het bestuur neemt de volgende besluiten:

  • De ALV van 2021 wordt samen met de ALV 2020 gehouden;
  • Benoeming van personen worden onder de voorwaarde dat betrokkenen daarmee instemmen geacht te zijn gedaan tot de ALV 2021;
  • De ALV van 2021 beoordeelt het resultaat van het email overleg tussen bestuur en de leden over het verslagjaar 2019;
  • De contributie over 2021 wordt niet gewijzigd;
  • Indien de Coronamaatregelen in 2021 nog van kracht zijn zal het bestuur binnen 6 maanden na 1 januari 2021 dienaangaande een besluit nemen.

Terug naar HOME