Home » Klachtencommissies en klachten

Klachtencommissies en klachten

Nederland telt tientallen klachtencommissie die op verschillende terreinen actief zijn. 

Woonnet Haaglanden/DGW
Een klacht over de woonruimteverdeling moet u altijd eerst voorleggen aan de desbetreffende corporatie in de gemeente waar u de woning wilt huren of -als het gaat om Woonnet-zaken- bij Woonnet-Haaglanden. De corporatie of Woonnet-Haaglanden zal dan proberen om uw klacht op te lossen. Daar is een termijn van zes weken voor. Lukt het niet om in zes weken een oplossing te vinden, of om daar goede afspraken met u over te maken, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden.

Regionale klachtencommissie
Deze commissie werkt onafhankelijk van de woningcorporaties en van Woonnet Haaglanden. De commissie beoordeelt of de woningcorporaties en Woonnet-Haaglanden op de juiste manier omgaan met de woonruimteverdeling. Hierbij kunt u denken aan bijvoorbeeld het weigeren van een woning­aanbieding (terwijl u vindt dat u daar wel recht op heeft), een sanctie die wordt opgelegd of het uitschrijven van u als woningzoekende.

De leden van de commissie zijn deskundig op het gebied van woonruimteverdeling en huurrecht. Zij zijn geen van allen werkzaam bij een woningcorporatie of een gemeente in deze regio. De uitspraken van de Regionale Klachtencommissie zijn bindend voor de woningcorporaties en voor Woonnet-Haaglanden. De spelregels voor de commissie zijn vastgelegd in een reglement. 

Huurcommissie
Zaken waarbij de huurcommissie kan worden ingeschakeld:

Toetsingscommissie Palenstein
Deze commissie behandelt zaken die betrekking hebben op regelingen die genoemd zijn in het Sociaal Statuut Palenstein. In dit Statuut zijn de afspraken opgenomen tussen corporaties en huurdersorganisaties over de wijkvernieuwing & sloop in de wijk Palenstein. Het secretariaat van deze commissie is ondergebracht bij het kantoor van DGW.

Klachtencommissie IDGW
De Klachtencommissie IDGW bestaat al ruim 15 jaar. In deze commissie zijn twee bestuursleden van IDGW vertegenwoordigd en de manager van DGW. Alle klachten van huurders dienen in eerste instantie bij DGW te worden ingediend. IDGW begeleidt haar leden bij klachten die zijn ingediend bij DGW. In de website van IDGW is de procedure nader omschreven. IDGW heeft te maken gehad met diverse vormen van klachten, zoals over onderhoud, vocht-, schimmelproblemen, overlast, schoonmaak, verkoop van woningen, service DGW. 

Klacht aanmelden bij IDGW

Soorten overlast
Bij overlast van uw buren kunt u denken aan:

  • geluidsoverlast;
  • rommel in trappenhuis;
  • overhangende takken, problemen met de schutting;
  • vernieling van spullen;
  • verschillende leefwijzen;
  • vreemde geuren, stank;
  • overlast van dieren;
  • roddelen en pesterijen. 

Heeft u overlast van buurtbewoners of anderen? Probeer er dan eerst samen uit te komen door met elkaar te praten. Is een gesprek met de buren niet meer mogelijk of levert het niets op? Dan kunt u de hulp van Buurtbemiddeling inroepen. komt u er dan nog niet uit? Dien dan de overlastklacht bij DGW in. 

 

Soms kan de oplossing van de overlastklacht veel tijd kosten, vooral als er diverse partijen te maken krijgen met de desbetreffende klacht, zoals buurtbemiddeling, wijkagent, de buren en DGW. .

Soms kan een dergelijk probleem door de kantonrechter worden beslist.

 


@Huurdersvereinging ""In de Goede woning ( HVIDGW)