AVG

Privacyverklaring AVG

De Huurders Vereniging In De Goede Woning verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies. In deze privacyverklaring informeren wij je over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe je je privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor jou van belang kan zijn.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de website) van de Huurders Vereniging In De Goede Woning (hierna de HVIDGW). Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie. De HVIDGW gaat op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke
De HVIDGW is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

De HVIDGW vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar belanghebbenden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop jouw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de wet stelt. Je kunt jouw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen of wijzigen.

Voor welke doeleinden verwerkt de HVIDGW jouw persoonsgegevens?
De HVIDGW verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 1. Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten.
 2. Het voeren van de leden-, vrijwilligers- en donateursadministratie.
 3. Het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden.
 4. Het bevragen van leden, vrijwilligers en donateurs en het doen van onderzoek.
 5. Het registreren van jouw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies).
 6. Het aangaan van een samenwerking met derde partijen.
 7. Onze bedrijfsvoering.
 8. Het voldoen aan een wettelijke verplichting.
 9. Archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

De HVIDGW verwerkt persoonsgegevens via onder andere het ons kantoor en de website  van de HVIDGW. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van de HVIDGW. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt de HVIDGW jouw persoonsgegevens niet zonder jouw voorafgaande toestemming.

Welke persoonsgegevens verzamelt de HVIDGW?
De HVIDGW verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens:

 1. NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats).
 2. Bankrekeningnummer (IBAN).
 3. Telefoonnummer.
 4.  Geslacht.
 5. E-mailadres.
 6. Interactiegegevens (bijvoorbeeld informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er wordt bijvoorbeeld een notitie van het gesprek met de leden opgeslagen, bijvoorbeeld in het geval van een klachtenafhandeling).

De HVIDGW kan ook bijzondere persoonsgegevens verzamelen. Dat betreft gegevens, zoals die voor klachtenafhandeling of uitvoering van klachtenafhandeling noodzakelijk zijn.

De HVIDGW verzamelt (bijzondere) persoonsgegevens direct bij jou, maar in voorkomende gevallen ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief
De HVIDGW biedt nieuwsbrieven aan, waarmee onze leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Je e-mailadres wordt alleen met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link, waarmee je je kunt afmelden. De abonneebestanden van de nieuwsbrieven worden niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt de HVIDGW voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
De HVIDGW gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Ook neemt ze passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. De HVIDGW deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen met derden, wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van de HVIDGW kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. De HVIDGW maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten 'verwerkersovereenkomsten'.

Gegevensdeling met derden
Tenzij in deze privacyverklaring genoemd, worden jouw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. De HVIDGW kan jouw (persoons)gegevens met derden delen, wanneer je daar zelf toestemming voor hebt gegeven.

De HVIDGW verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen
De HVIDGW bewaart jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kun je jouw gegevens inzien of verwijderen?
Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan de HVIDGW. Geef daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Je kunt ook verzoeken jouw gegevens te laten verwijderen. Dit is echter slechts mogelijk voor zover de HVIDGW nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Houd er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om je identiteit te controleren. Het is van belang dat je, als je een kopie van je legitimatiebewijs verstrekt, het BSN, document identificatienummer en de Machine Readable Zone (MRZ) zwart of anderszins onleesbaar voor de HVIDGW maakt.

Stuur je verzoek naar:

Huurdersvereniging In De Goede Woning
Savelsbos 1a,
2716 AH Zoetermeer

Ook ben je gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van je gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om jouw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past de HVIDGW passende beveiligingstechnologie toe. Als je gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte. De HVIDGW neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor jou te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van jou opgenomen zonder dat je daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor jou makkelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies accepteren
Onze website functioneert het beste als je de cookies accepteert. Je kunt onze cookies eenvoudig accepteren in de cookiemelding die tijdens je eerste bezoek aan de website verschijnt.

Cookies verwijderen of uitschakelen
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee 

Noodzakelijk/functionele cookies
Deze cookies zijn noodzakelijk voor een goede werking van de website.

Analytische cookies
De analytische cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de website te verbeteren, waardoor deze beter aansluit op jouw wensen. Wij gebruiken hiervoor Jouwweb Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website.

Tracking cookies
De tracking cookies verzamelen informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers. Via deze informatie kunnen wij de website nog beter op jouw behoeften aan laten sluiten.

Privacybeleid van derden
Op de website van de HVIDGW kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij de HVIDGW behorende, websites. De HVIDGW kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren je daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen
Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31 juli 2018
De HVIDGW behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. We raden je aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.