Home » Blog » 2019 » 1e Kwartaal » 15 maart 2019: PBL: Klimaattafel maakte samenhangend pakket voor aardgasvrije woningen

15 maart 2019: PBL: Klimaattafel maakte samenhangend pakket voor aardgasvrije woningen

De klimaatdoelstellingen worden waarschijnlijk niet gehaald met de maatregelen uit het concept-Klimaatakkoord, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving. ‘Maar met concretisering en aanvullende maatregelen kan het wel lukken’, antwoordde minister-president Rutte. Het PBL vindt dat de Klimaattafel Gebouwde Omgeving een samenhangend pakket heeft afgeleverd voor het aardgasvrij maken van woningen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)en het Centraal Planbureau (CPB) presenteerden op 13 maart 2019 hun doorrekeningen van het ontwerp-Klimaatakkoord. De politiek moet keuzes maken om meer zekerheid te krijgen over het halen van de doelstellingen, concludeert het PBL.

Rutte: Maatregelen in definitief klimaatakkoord
In een reactie kondigde minister-president Rutte al nieuwe maatregelen aan voor het definitieve Klimaatakkoord. Daaronder hoort een verschuiving binnen de ODE (Opslag Duurzame Energie). Dat is het deel van de energierekening dat gebruikers betalen, bestemd om duurzame energie te stimuleren. Voortaan gaan bedrijven een groter deel betalen en huishoudens juist een kleiner deel. 

PBL: Samenhangend pakket gebouwde omgeving
Het PBL spreekt haar waardering uit over het werk van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving: een samenhangend pakket afspraken voor samenwerking tussen partijen bij het aardgasvrij maken van woningen en bedrijfsgebouwen. Het planbureau noemt de wijkaanpak een nieuwe impuls voor de verduurzaming in de sector.

Het totale pakket aan voorstellen voor de gebouwde omgeving vergt 6,8 tot 13,5 miljard euro aan investeringen tot 2030. De maatregelen leveren tussen de 0,8 en 3,7 megaton  CO2-reductie op. Het effect hangt behalve van interpretatie van de maatregelen vooral af van het succes van de wijkaanpak, aldus het planbureau.

Subsidies voor onrendabele investeringen
Het PBL maakt bij de plannen onder andere de volgende opmerkingen:

  • Het lijkt een goede keus om gemeenten een coördinerende rol te geven bij het aardgasvrij maken van wijken. Onduidelijk is nog of gemeenten daarvoor voldoende extra financiële middelen krijgen. En hoe geborgd wordt dat gemeenten voor 2020 daarvoor 1,5 miljoen woningen aanwijzen.
  • Het tempo en de haalbaarheid voor 1,5 miljoen huizen is afhankelijk van subsidies om onrendabele investeringen te compenseren. Daarnaast is ook kostendaling nodig.
     

Startmotor
Aedes neemt deel aan de Klimaattafel Gebouwde Omgeving. Uitgangspunt is dat corporaties de kosten van verduurzaming niet afwentelen op huurders en dat verduurzaming niet ten koste mag gaan van nieuwbouw. Inmiddels wordt het project de Startmotor voorbereid: de ambitie is dat  corporaties de komende jaren versneld 100.000 huizen aardgasvrij maken. Daarvoor heeft het kabinet inmiddels 500 miljoen toegezegd.

 

Bron: Aedes