7 April 2016: Kenniscafé De Goede Woning

Home » Blog » 2016 » 2e Kwartaal » 7 April 2016: Kenniscafé De Goede Woning

7 April 2016: Kenniscafé De Goede Woning

Ed Pannebakker en Rosemarie Weber organiseerde een kenniscafé voor leden van de gemeenteraad, beleidsmedewerkers van de gemeente, de raad van commissarissen van DGW, huurdersvereniging IDGW en andere organisaties, waaronder de Ouderenbond. Deze lezing ging over de problemen in de sociale huurmarkt en de plannen van corporatie De Goede Woning (DGW) in Zoetermeer voor de komende jaren. Aan de orde kwamen de volgende onderwerpen:

  • Wonen in Zoetermeer
  • Hoe betaalbaar zijn de DGW- woningen
  • Wat zijn de wachttijden in Zoetermeer
  • Welke nieuwbouwprojecten zijn in ontwikkeling
  • Problematiek m.b.t. statushouders
  • De Nieuwe Woningwet
  • Lokale prestatieafspraken
  • Visitatie

DGW houdt zich voornamelijk met de bouw van jongerenwoningen en heeft deze in diverse projecten in Zoetermeer gestopt. Daarnaast is DGW ook betrokken met de huisvesting van diverse kwetsbare groepen in samenwerking met de desbetreffende instelling, die zich met deze groepen bezighoudt. DGW is de enige corporatie die zich uitsluitend op de Zoetermeerse huurmarkt beweegt; de andere corporaties zijn Regionaal dan wel Landelijk georiënteerd.

DGW biedt een basis voor een betaalbaar huis door het matigen van de huurverhoging en het bevriezen van huren om de doelstelling van de corporatie te bereiken om 98% sociale huurwoningen te hebben, waarvan er 85% betaalbaar moet blijven.

De wachttijden in Zoetermeer zijn door diverse oorzaken steeds toegenomen, zoals de problemen bij Vestia, waardoor een groot aantal sociale woningen verdwijnen door verkoop, de huisvesting van statushouders in Zoetermeer, die wordt opgelegd en uiteraard de stagnatie van de bouw van nieuwe woningen om diverse redenen, zoals economische crisis, de verplichte afdrachten van gelden aan het Rijk. Starters moeten bijna 5 jaar wachten op een huis, doorstromers 3 jaar en alleen 75+-ers blijken maar 1,5 jaar te hoeven wachten op een huis. Praten we over gezinnen die in een eengezinswoning zouden willen wonen dan is de wachttijd 12 jaar volgens de laatste cijfers. Met name grote gezinnen komen in Zoetermeer moeilijk aan bod.

DGW houdt zich bij nieuwbouw voornamelijk met de jongeren bezig. In 2015 werden 67 jongerenwoningen in Casa Italia gerealiseerd en in 2016 zullen 32 woningen in Calypso en 69 woningen in Cadenza (Stadshart). In ontwikkeling zijn de plannen voor 66 zorgwoningen in Zalkerbos en 48 woningen in het Katwijkertracee te Zoetermeer. Daarnaast wilt DGW nog 200 jongerenwoningen in Zoetermeer bouwen en het realiseren van divers NulOpMeter (NOM-woningen).in 2015 50 statushouders gehuisvest

Zoetermeer heeft tot taak 146 statushouders te huisvesten, die verdeeld worden tussen de drie woningcorporaties. DGW heeft 50 statushouders in 2015 gehuisvest en een tiental in 2016. Indien noodzakelijk is DGW bereid om 200 betaalbare woningen voor deze groep te bouwen.

De Nieuwe Woningwet noodzaakt DGW om haar woningbezit in DAEB (Dienst Algemeen Economisch Belang) en Niet-DAEB woningen te scheiden. De circa 80 Niet-DAEB woningen van DGW worden verkocht, zodat DGW alleen DAEB-woningen gaat exploiteren in de toekomst.

De Lokale Prestatieafspraken vloeien voort uit de Nieuwe Woningwet, waarbij het initiatief bij de Gemeente ligt om met corporaties en huurdersorganisaties lokale afspraken te maken voor de realisatie van zaken die in de Woonvisie Zoetermeer zijn opgenomen, waarbij iedere corporatie zal doen wat hij kan en de nadruk zal liggen op beschikbaarheid en betaalbaarheid.

Ook in de Nieuwe Woningwet is de visitatie van corporaties vastgelegd.  Visitaties bieden onafhankelijk en gezaghebbend inzicht in de prestaties van woningcorporaties en dragen daarmee bij aan de legitimatie van corporaties. In een visitatie worden de maatschappelijke prestaties beoordeeld. Op deze manier leggen corporaties verantwoording af aan de maatschappij en kunnen zij hun prestaties eventueel verbeteren.

Nawoord

Voor de realisatie van de plannen van DGW is uiteraard steun nodig van de Gemeenteraad in de vorm van het bieden van faciliteiten, grond en bestemmingsplannen in Zoetermeer.

 Iedereen kon terugzien op een geslaagde bijeenkomst, die zeker navolging zal krijgen in de toekomst. De middag werd besloten met een gezellig samenzijn met voor de deelnemers een hapje en een drankje.